Het bijbels fundament voor dans en drama

Basis principe: Kunst is van God/kunst is Gods idee. God gebruikt kunst. De Bijbel staat vol met kunst.

God alleen is schepper (Genesis 1/Johannes 1). Hij maakte de aarde en het heelal in een ontzagwekkende grootsheid. Alles in de natuur, het heelal, de sterren, is een afspiegeling van God. Van Zijn wijsheid, van Zijn manier van denken, van Zijn liefde en van Zijn mogelijkheden.

God noemt de mens de kroon op Zijn schepping. Wat een compliment! God schiep de mens bewust als een creatief wezen. Het was Zijn bedoeling dat de mens ook zou kunnen scheppen, en in staat zou zijn zich artistiek uit te drukken. Dat de mens net als Hijzelf dingen zou kunnen uitdenken en creëren, dingen die er nog niet zijn: iets tot aanzijn roepen. Het plan van God was, dat de mens kunst zou maken vanuit een relatie met Hem, dus dat er een soort van creativiteit was waarin God kon bewegen. God maakte ons precies zo, met die gaven/talenten voor ons in Zijn gedachten. In ieder mens is iets van het creatieve gelegd met een doel.

Hosea 12:11 "Ik heb tot het volk gesproken door profeten, door visioenen en door de profeten die een boodschap uitbeelden." (Amplified)

Hier wordt duidelijk genoemd dat het Gods eigen idee is om de mens door middel van uitbeelden iets te vertellen.

God gebruikt niet alleen het gesproken woord en visioenen, maar ook het uitbeelden. Hij weet als geen ander dat mensen op verschillende manieren informatie ontvangen. Kunst is Gods idee. God heeft iets met (uit)beelden. Hij gebruikte in de Bijbel vele vormen van creativiteit: drama en dans en verhalen om tot de harten van mensen door te dringen. God koos op dat moment in de Bijbel bewust voor een creatieve vorm van communicatie.

Inleiding:

Hebreeuws denken: in deze filosofie (denkwijze) wordt God centraal gezet en ziet de mens zichzelf als een instrument, als een kind van Hem. In dit denken is de mens een schepsel van de Allerhoogste en weet de mens dat zijn weg door God geleid wordt.

Dit is ook communicatie die ruimte geeft aan beeldtaal en symbolieken. Kunst in de Bijbel is niet zozeer kunst zoals wij dat vandaag kennen: iets om te bekritiseren of te bekijken als toeschouwer, iets wat macht en aanzien geeft. In het Hebreeuwse denken is kunst een uiting/vieren van wat in je leeft, kunst is er als 'a celebration of life'. Bij God staat relatie boven alles. Kunst is een middel tot.......een doel. Kunst is er om te communiceren. Het gecreëerde staat niet op zichzelf.

Dit staat lijnrecht tegenover Grieks denken, waarin de mens zichzelf centraal zet. Alles wat op zijn weg komt gebruikt hij om zichzelf te trainen, te verhogen en zichzelf te veredelen. Kunst is hierin een middel tot macht en verering. "De manier van kijken naar kunst is hier heel anders. Kunst is een machtsmiddel, een product. Vaak is kunst sterk verbonden aan de identiteit van de kunstenaar; als een kunstenaar niet presteert is hij niets. Zelfverheffing is hierin normaal. In dit denken staan de goden tot zijn beschikking.

Om dans en drama in de Bijbel goed te kunnen begrijpen is het essentieel dat de uitingen van kunst in de Bijbel worden bekeken vanuit het Hebreeuws denken.

Drama in de Bijbel:

Hosea 12:11 "En Ik zal tot de profeten spreken, en Ik zal veel gezichten (voor u) geven en door de dienst van de profeten getuigenissen uitbeelden (Amplified bible)." In deze tekst belooft God dat Hij van zich zal laten horen. Dit vers noemt verschillende manieren van communicatie van God naar de mens toe:

1. door spreken

2. door beelden

3. dat Hij de boodschap zal laten uitbeelden(door profeten).

Hierin legt God uit dat Hij verschillende manieren zal hanteren om zich te uiten naar de mens. Hij stelt zich heel breed op in de vorm van communicatie. De profeten liet Hij verhalen uitbeelden die tot het volk spraken.

Voorbeelden van drama in de bijbel
Ezechiël 4:1-7 God gaf Ezechiel een opdracht iets uit te beelden. Dit was een tijd waarin het volk God ongehoorzaam was, en het volk Israël had al vele profetieën in de wind geslagen. Nu liet Hij de profeet niet spreken maar iets uitbeelden.

Ezechiël werd zelfs stom gemaakt (Ezechiël 3:26). God gaf Ezechiël een soort script dat hij moest uitvoeren. Een uitgebreid dramastuk zonder woorden. Ezechiël kreeg de opdracht een bakplaat te gebruiken en een stad te bouwen op een verhoging, met houtjes en zand. Hij moest een staat van aanval uitbeelden en zelf erbij gaan liggen. De bakplaat werd tussen hemzelf en de stad neergelegd. De Israëlieten kenden hun symbolieken. IJzer stond voor zonde. Ezechiël stond voor God en daardoor was te zien dat er zonde stond tussen het volk Israël en God zelf. Het was een waarschuwing voor het volk dat als zij zich niet zouden bekeren, God hen zou over geven aan hun vijanden. Al die tijd daarvoor had Ezechiël luid geprofeteerd tot het volk, maar nu, omdat Ezechiël stil was, waren de mensen nieuwsgierig naar wat hij uitbeeldde was. Ezechiël 12:3-12 en Ezechiël 17:1-10.

Ook de profeten Hosea, Jeremia en Jesaja werden door God gebruikt om tot het volk te profeteren door middel van iets uitbeelden.

Parabels

De Bijbel staat vol met parabels waardoor een boodschap van God op een creatieve manier bij de mensen kwam. In de oosterse cultuur gebruikte men heel vaak parabels. (Verhalen vertellen was een ware kunstvorm, er kwamen vaak verhalenvertellers op bezoek om mensen te entertainen.) Parabels waren in die tijd een normale manier van amusement op avonden, waarmee ook erfgoed werd doorgegeven. Prachtige verhalen die in gezinnen en bijeenkomsten werden verteld, die voor iedereen te begrijpen waren. Kinderen en volwassenen konden het volgen, mee naar huis nemen en thuis overdenken. Vaak ontdekte de luisteraar de kern van een parabel pas later. Het was een creatieve manier van de boodschap brengen, die Jezus heel vaak gebruikte.

De Parabel van Nathan (uit het Oude Testament)
Nathan werd door God gebruikt als profeet aan het hof van koning David. David had overspel gepleegd met Batseba. Hij had niet alleen overspel gepleegd, maar ook bedrog, fraude en moord. Zijn hele koninkrijk dreigde onder zijn geestelijke keuzes te lijden. Een koninkrijk dat bekend stond dat het God volgde... Er staat dat David zijn hart verhard had. Hij wist dat hij fout zat, maar hij wilde er niets van weten, hij stond er niet voor open! Een heel land kwam onder een geestelijke duisternis doordat de koning God los liet.

God liet Nathan zien wat er aan de hand was. Om koning David weer tot inkeer te brengen, ging Nathan niet met hem praten of hem waarschuwen (verbaal) want David had zijn hart verhard en hij zou niet luisteren. In plaats daarvan..... vertelde Nathan in grote wijsheid .....een verhaal. De parabel raakte David diep, zo diep dat hij aan het eind ervan gepassioneerd een oordeel velde over de persoon van het verhaal. Toen hij tot ontdekking kwam dat het verhaal over hemzelf ging, kwam hij onmiddellijk tot berouw. Bijzonder: God gebruikte een creatieve manier om David te bereiken.
De kracht van deze kunstvorm lag hierin, dat het verhaal niet tot Davids verstand sprak (hij zou de inhoud verwerpen) maar dat het verhaal tot zijn gevoel, zijn hart, sprak.

Dit is een cruciale reden waarom drama, dans, verhalen en symbolen zo krachtig werken. Beelden, verhalen, dans en drama worden door de kijker ontvangen via het hart, in plaats van via het intellect.


Dans

De Bijbel staat vol met voorbeelden van luide uitbundige aanbidding. Er zijn vele voorbeelden van dans: processies, bruiloftsdans, aanbiddingsdansen voor het hele volk, overwinningsdans etc. Er zijn vele gebeurtenissen waarbij de mannen dansen in de eredienst voor God. Er staat dat het volk regelmatig werd opgedragen om te dansen: om feest te vieren (Psalm 149:3) Voor het Joodse volk was het heel normaal dat zij hun hele wezen gebruikten om de Heer te aanbidden.

Als we het verhaal lezen van de verloren zoon die door de vader wordt ontvangen; dan staat er (in de grondtekst) dat de vader de zoon tegemoet rende, sprong! In de letterlijke vertaling staat: de vader danste zijn zoon tegemoet!

Dans was een heel gewoon onderdeel in het leven van de Joden. Niet alleen in de eredienst maar ook als overwinning na de strijd, bij een bruiloft waarbij de bruidegom naar de bruid werd gebracht en op veel andere manieren. Zij waren gewoon om levensvreugde te vieren met dans. Het dansen was geen entertainment zoals wij dat kennen, waar we naar gaan zitten kijken, en wat we beoordelen als goed of slecht. Het dansen was een uiting van vreugde voor de Heer. In het Engels gezegd: a celebration of life.


Symbolieken

De Joden kenden hun symbolieken. Elk ornament aan de tabernakel, elke kleur, elke geur (kruiden, zalfolie) had een betekenis. De Joden waren daarmee bekend. Alle symbolieken in het Oude Testament verwijzen al naar de Messias. De tempel en de tabernakel waren vol van versieringen en symbolen die eigenschappen van de Heer toonden.

Voorbeeld: "Ik zal je reinigen met hysop en kleden in witte klederen." Een beeld waarin God zegt "Ik zal je helemaal rein maken, zo schoon ben je nog nooit geweest!"

Metafoor

God gebruikte heel vaak metaforen om iemand toe te spreken. Psalm 1 zegt: "een man van God is als een boom geplant aan waterstromen".

Waarom zegt God niet, heel direct: "Dat is een fijne man!" Nee, God zegt: "Hij is als een boom geplant aan waterstromen." Een beeld heeft namelijk heel veel invloed op ons. We zien het voor ons en nemen het mee in ons hart. Dat beeld zal nooit worden vergeten en het beeld landt diep in je hart. De eigenschappen van de boom zijn: hij biedt schaduw, je kunt eronder uitrusten, opgefrist worden, je afkoelen en reinigen in het water. Hij zal veel vrucht dragen die andere mensen kunnen eten, omdat hij altijd water heeft. Hij staat op de goede plek, dicht bij de Bron. Die man is als een sterke boom, vol kracht, en hij biedt schaduw aan anderen, die kunnen schuilen onder die boom. De boom geeft vruchten die mensen kunnen eten. De boom staat aan het water; het gaat dus over iemand die steeds gevoed wordt door de Heer. En de eigenschappen gaan maar door… Een metafoor is onvergetelijk! Zowel in het Nieuwe als Oude Testament wordt veel beeldtaal gebruikt.

Toen Jakob zijn zonen zegende gebruikte hij metaforen voor elke zoon!

Joël heeft het over een vroege en een late regen. Hij heeft het over most en olie, de sprinkhaan en knager.

Gods woord is uitgekomen in Jezus. Hij is het beeld van de Vader.

Hosea's leven was een beeld voor het afvallige volk.


Waarom gebruikt God kunst in de Bijbel, en vandaag de dag?

Inleiding:
In 1981 won Roger Sperry de Nobelprijs voor een onderzoek. Hij ontdekte de functies van beide hersenhelften, en dat we beide hersenhelften nodig hebben om gezond te kunnen functioneren. Over het algemeen is hierin bij de meeste mensen geen gezonde balans. Beide hersenhelften worden niet evenwichtig, evenveel gebruikt. Bij de meeste mensen echter is de linkerhersenhelft het meest ontwikkeld. Het gaat zelfs verder: bij de meeste mensen in de westerse wereld wordt de rechterhersenhelft en zijn functioneren ondergewaardeerd.

De functies van de rechter hersenhelft: linker lichaamscontrole, muziekbewustzijn, driedimensionale vormen, kunstzinnigheid, intuïtie, voorstellingsvermogen (= iets uitdenken wat nog niet bestaat), dromen, bewust zijn buiten zichzelf (Godsbesef). Wordt ook wel genoemd 'landingsplaats' voor het spreken van God.

De functies van de linker hersenhelft: rechter lichaamscontrole, taal, verbaal, rekenen, schrijven, lezen, logisch redeneren.

Ieder kind scoort hoog op het gebied van creativiteit. Echter, als kinderen 7 jaar oud zijn is de creativiteit sterk afgenomen. Dit heeft te maken met het opleidingssysteem van de westerse scholen. Na 7 jaar is bij 10% de creativiteit nog hoog en na 10 jaar nog maar bij 2%! Ons westerse onderwijs vernietigt het creatieve vermogen, is de conclusie van Sperry.

 

1. God communiceert in de breedte. Hij gebruikt niet alleen woorden (linker hersenhelft) om mensen te bereiken, maar ook beelden (rechter hersenhelft).

God is heel veelzijdig en creatief als Hij ons mensen aanspreekt. Hij gebruikt zowel het verbale, informatieve vlak, als het creatieve, beeldende vlak. Als je terugkijkt naar de Bijbel dan zie je dat God altijd met voorbeelden kwam om iets uit te beelden. Dit hielp de mens om Hem te begrijpen. Eigenlijk kwam God de mens tegemoet op zijn eigen niveau van ontvangen. De oude profeten maakten daar veelvuldig gebruik van. Maar ook Jezus met de gelijkenissen en natuurlijk met de enorme impact van symbolieken, wonderen en tekenen.

2. Kunst communiceert enorm. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat van verbale informatie slechts 40% blijft hangen op het lange termijn geheugen, en van informatie in beelden 70%. Dat betekent dat beelden (profetie, een verhaal, een metafoor) veel beter onthouden worden dan gesproken woord! Dit soort dingen draagt een mens vaak zijn hele leven mee. "Het staat op mijn netvlies gebrand."

3. Beelden gaan via het hart. Een andere reden waarom beelden zo sterk werken (denk aan de Parabel van Nathan). Een mens ontvangt het opener, via de rechter hersenhelft. Het raakt ons in ons intuïtieve, in ons gevoel en in ons hart. Verbale informatie gaat via het intellect en kan daar gemakkelijk worden afgewezen. Beelden gaan via ons voorstellingsvermogen, via het hart, waardoor er meer openheid voor is.

Natuurlijk gebruikt God beide hersenhelften in Zijn communicatie.

Conclusie

God heeft voor ieder mens een eigen plan. Dus of je nu in de zakenwereld functioneert waar je linkerhersenhelft overuren maakt, of als kunstschilder, waar de rechterhelft roodgloeiend staat: God gebruikt ieder mens verschillend. Beide functionerende hersenhelften zijn van belang....... dus ook de creatieve communicatie.

Veel christenen denken nog steeds dat kunst niet in de kerk hoort. Maar .. moderne mensen zijn niet meer gewend aan preken, kunnen de concentratie niet meer opbrengen om lang naar iemand te luisteren. Vele mensen ontvangen de boodschap van alleen preken niet. De kerk mag daarvan leren en zoeken hoe een boodschap breder te maken door middel van uitbeelden.

----------------------------

Geschiedenis

De gedachte is ontstaan dat kunst van de wereld is en dat het niet voor een christen kan zijn.

Door de kerkgeschiedenis heen is er vaak afstand genomen van kunst, waarna er weer voorzichtig mee is begonnen. Zodoende heeft de kerk het terrein van de kunst weggegeven aan de wereld.


Redenen waardoor christelijke kunst niet tot zijn doel kwam in de kerk:

1. De meesten van ons hebben een calvinistische achtergrond (voorouders). Zo is ons geleerd dat kunst slecht is, dat het iets werelds is. Er werd geleerd dat het lichaam zondig is en dat daardoor bewegen op zich (dans en drama) slecht is. Volgens deze visie zou het behagen van God in soberheid en stilte moeten gebeuren, dus met weinig kleur en beweging. Het lichaam is eeuwenlang door met name protestantse kerken als een soort vijand beschouwd, een obstakel in het geloof waardoor je verleid kunt worden, dat gevoelig is voor ziekten en uiteindelijk niet meer is dan een aardse woning. Maar God wil ook het lichaam tot Zijn eer gebruiken.
Hij heeft het Zelf gemaakt. En daar horen dus visuele vormen bij waarin het lichaam tot ontplooiing komt. Als mensen dat gaan zien, dan worden ze plotseling enthousiast en begrijpen ze dat we ook met ons lichaam Hem mogen dienen. God vraagt ons om Hem te aanbidden met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. Dat we ons durven uiten ieder in zijn eigen temperament en karakter, en ook met ons lichaam.

2. Het is niet algemeen bekend dat het uitspelen van een rol (in vorige eeuwen) werd gezien als iets onechts neerzetten; iets wat niet integer of goed kon zijn. Ongeveer gelijk aan liegen. Nep!

3. Een andere reden dat christenen niets met bewegingskunst hebben, is dat door de eeuwen heen in de niet-christelijke wereld kunst vaak op een perverse manier werd gebruikt. Vaak was het theatergebeuren een soort goedkoop volksvermaak waarbij het uitmondde in seksuele uitspattingen en agressie. Hierdoor namen de christenen afstand van alles wat met kunst te maken had. Men besloot enkel stilte en soberheid te gebruiken in aanbidding. Dit was niet alleen op het gebied van dans en drama zo maar ook op het gebied van muziek. Helaas gooiden ze het kind met het badwater weg: de oorsprong van creativiteit (God) is hiermee uit het oog verloren. 

4. Een andere reden is dat kunst enorm sterk communiceert. Een kunstenaar die zijn gave voor God uitoefent kan een grote invloed hebben om vele mensen dichter bij God te brengen. De duivel zal er alles aan doen om een kunstenaar niet tot zijn doel te laten komen. Een geestelijke strijd waar vele kunstenaars tegenaan lopen. Christenen mogen weer leren dat God creativiteit wil gebruiken om de boodschap aan mensen over te brengen. Dat we net als Hijzelf niet alleen de via de linker hersenhelft communiceren, maar ook via de rechter helft! Kunst is een van de vele talen  waardoor God krachtig kan spreken. Dat geldt zeker voor deze tijd waarin kunst zo’n belangrijke rol vervult in de maatschappij.

God heeft ons creatief gemaakt. Het is de bedoeling dat we ontdekken wat Gods plan is met ons. Wat is onze gave? Als je een kunstenaar bent betekent dat niet dat je in een eenheidsworst zit. De een heeft een hele andere gave dan de ander. Misschien roept de Heer je om te dansen in de gemeente, om te vlaggen, om kinderen te leiden in dansen, om profetisch te dansen, om dramastukken te schrijven, om te decoreren met bloemen en doeken, om te schilderen, om op te treden op scholen, als creatief therapeut, als clown (de mogelijkheden zijn eindeloos). God heeft voor ieder mens een eigen plan. Dus of je nu in de zakenwereld functioneert waar je linker hersenhelft overuren maakt, of als kunstschilder, waar de rechterhelft roodgloeiend staat: God gebruikt ieder mens verschillend.

Een idee: dat er overal dramastukken, dansstukken, schilderijen en beelden, afstudeer opdrachten, spreekbeurten, videoclips, (enz,) van christenen vertoond worden, waar mensen naar staan te kijken en erdoor geraakt worden. Dat toeschouwers zo zuiverheid zien en de liefde van God proeven door die kunst.

Ook in het zakenleven, of beroepen waar men vooral het rationele benadert, wil God werken op een creatieve manier. Het is de bedoeling dat we ons gaan afvragen… bijvoorbeeld "Heer, ik heb een presentatie, wat kan ik doen, hebt U een idee voor mij?"

Er zijn ontzettend veel creatieve kanten in het koninkrijk van God, waarvan vele nog herontdekt mogen worden. Dat kunst weer een goede gebalanceerde plaats krijgt in het koninkrijk van God en in christenen in allerlei beroepen.

--------------------------------------------

Kunst in Nederland

1. In deze tijd zien we een hele trieste tendens in de kunstwereld: ons land is 'ondergedompeld in een bad van onreinheid'. Dat zie je ook verweven in dans en theater, tv en beeldende kunst. Er zit zoveel seksuele rotzooi in de hedendaagse kunst dat je er overal mee geconfronteerd wordt. Het is moeilijk om er niet mee in aanraking te komen.

2. Een ander ding dat we zien is een enorme hang naar aanzien, (Grieks denken) 'sterrendom'. Nederland wordt overspoeld door programma's waar de ster totaal vereerd wordt, met jury en beoordeling erbij. (Niet alles in die shows is fout.) Een artiest, een kunstenaar in Nederland leert om vooral zichzelf neer te zetten, te profileren. Om de beste te zijn, gezien te worden, aanzien en aandacht te zoeken. Als een stuk niet goed is worden mensen ongenadig afgemaakt: het gaat immers om de kunst en om de kwaliteit alleen, om beter te zijn en dat als een hoofddoel te hebben. Het maakt kunstenaars vaak tot hele eenzame en lege mensen. Kunst is hun god.

Kunst wordt als het ware een product. Hiermee meet je je aanzien af. Jij bent knap omdat je wat speciaals kan! Het is een krachtig middel en daarom is er veel aandacht en macht. Veel kunstenaars hebben hun identiteit in hun talent, daarin schuilt een echt gevaar. Artiesten die het niet hebben gemaakt hebben zo'n groot faalgevoel dat zij niet staan kunnen blijven.

Bij Jezus werkt dit omgaan met je talent totaal anders. (Hebreeuws denken)

(1 Petrus 4:10) "Dient elkaar, ieder naar de gave die hij ontvangen heeft." De gave is bedoeld om te dienen, om tot zegen te zijn. De gave is dus niet voor onszelf.

Kunst voor God is nooit een product. Het ontstaat gewoon vanuit relatie. Het is niet gemaakt alleen voor jezelf, maar ook tot eer voor je Schepper. 'Celebration of Life'. Je identiteit is afhankelijk van je Schepper, niet van wat je maakt.

Je hebt een talent gekregen van God. Een cadeau. Met die gave mag je gaan dienen en dus niet heersen. Het dienen met je talent is de kern van Hebreeuws denken. Het leert om jezelf niet als god te verheffen en je kunstvorm ook niet, maar om God eer te geven. Om te genieten van je talent en van wat eruit komt als je je ontplooit.
Als je kunstvorm gebruikt wordt om God te dienen zal er vervulling zijn. Als kunst wordt gebruikt om jezelf te verhogen, zal er frustratie zijn. Zolang kunst je 'god' is is er leegte (vele kunstenaars zijn erg depressieve lege mensen).

Alles wat ons gegeven is, is gekregen van God. We mogen leren ons talent in Gods handen te leggen en Hem de toestemming geven ons te sturen waar Hij ons wil hebben. Je mag gewoon genieten van je gave en het gebruiken. Dan kan God er ook krachtig doorheen werken.

Als christen is het een gave uitdaging om in een onreine wereld toch rein te werken als kunstenaar. Hierin zal je kunst enorm communiceren en doorwerken naar publiek als de kunstenaar dit nastreeft in relatie met Jezus.

3. Tale Kanaäns
Ik vind dat onze communicatie gericht moet zijn op de moderne mens. Dat we ook op kwaliteitsniveau iets laten zien wat hen aanspreekt. Je mag er niet vanuit gaan dat mensen nog weten wat een christelijk woord of een christelijk voorbeeld betekent. Ik was zelf iemand van de wereld en ik probeer me altijd te herinneren hoe weinig ik zelf wist. Op dat niveau moet ik communiceren. Oppassen voor praten in tale Kanaäns of in voorbeelden die alleen christenen begrijpen.

Voorbeeld: Jezus is dan voor christenen duidelijk de man met lang haar en een wit pak. Maar voor de moderne mens die zonder geloof is opgevoed, kan het net zo goed de winterschilder zijn.

Humor

In drama, dans en beeldcultuur moet je echt weten en gevoelig zijn voor wat aanspreekt en wat niet. Je moet je verdiepen in je doelgroep en niet iets uitbeelden alleen vanuit een christelijke achtergrond en laag kwaliteitsniveau.
Beelden (dans en drama) spreken voor zich en hebben meestal geen toelichting nodig. Voorkom prekerigheid. Onthoud dat God een God is van humor.


Samenvattend

Kunst is van God. God heeft wat met woorden (het verbale) maar Hij heeft ook wat met beelden (dans en drama etc.). De Bijbel staat vol met beeldcultuur. We mogen leren als kerken en gemeentes die creatieve vormen weer terug te nemen. God wil dat we creatief en origineel zijn in onze communicatie naar andere mensen en naar Hem.

------------------------------------------

Een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van de eerste gemeente in Rome

Genesius

In het oude Rome van 250 na Christus leefde een beroemde mimespeler, Genesius genaamd. Hij leefde in de tijd dat de christenen vervolgd werden door de staat. Voor de christenen was het een gevaarlijke tijd en zij kwamen in het geheim samen. De mimespelers echter waren erg populair. Zij hadden podia op de hoeken van de straat waar zij allerlei stukken speelden over politici en godsdienst. Zij waren erg bekwaam en brutaal en schroomden niet om alles en iedereen te kijk te zetten. Vele buitenlandse volken die in Rome leefden, als slavenvolk, begrepen deze 'mime-taal' wel. Ook hierdoor waren zij erg populair.

De mimespelers hekelden ook de christenen. Zij speelden de doop na en dingen uit het leven van de heiligen en van Jezus, om hen belachelijk te maken. Voor de eerste gemeente waren de mimespelers ernstige vijanden. Op een dag besloot keizer Diocletianus een feest te houden waarbij vele christenen omgebracht zouden worden. Hij vroeg Genesius voor dat feest een mimestuk te bedenken. Dat deed de jongeman, en hij bedacht een nieuw stuk. Dat stuk werd opgevoerd voor het keizerlijke hof. Hij speelde de doop na. Met een belachelijk gewaad waarop allerlei vruchten hingen (vruchten van de Geest) werd hij met veel poeha ondergedompeld in een groot bad (3 x). Midden in dat stuk echter kreeg hij een visioen van Jezus. Hij zag in een flits zijn hele leven, zijn zonden, als opgeschreven in een boek. Hij zag een hand die al die zonde wegveegde.

Genesius wist onmiddellijk dat dit Jezus was. Hij bekende tot hilariteit van het publiek "Ik ben een Christen!" Die avond stelde de keizer hem voor de keuze: je kunt stoppen met je verhaal, of bij de christenen gaan staan. De dappere Genesius koos voor zijn verse geloof in Jezus en werd die dag ter dood gebracht.

Dat en andere getuigenisssen maakte veel indruk op andere mimespelers. Velen kwamen tot bekering en vroegen aan de kerkleiders of zij met hun kunstvorm voor God mochten werken. Wat een vreemde ontmoetingen zullen dat zijn geweest. De kerkleiders hebben erover vergaderd. De mimespelers kregen toestemming om hun beroep voor God uit te oefenen! Ze gingen stukken schrijven over het leven van Jezus en over bijzondere genezingen en het leven van de heiligen. Ze pasten hun kleding, hun kostuums en hun scripts aan en speelden, met gevaar voor eigen leven, op de hoeken van de straat het evangelie uit.

In de Acta Sanctorum staan 37 mimespelers opgetekend, die opgepakt zijn en ter dood gebracht om hun getuigenissen in mime.